Dodano przez dnia: 16 wrz 2014 w kategorii Aktualności

Okresowe kontrole – czy znasz swoje obowiązki?

Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli:

• CO NAJMNIEJ RAZ W ROKU, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

– elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

– instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

• CO NAJMNIEJ RAZ NA 5 LAT, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrole, o których mowa wyżej powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Należy pamiętać, że konsekwencją nie wywiązywania się z tych obowiązków może być ograniczenie lub nawet odmowa wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela.

 

Odśnieżanie – czy znasz swoje obowiązki?

Zgodnie z art. 61 ustawy Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych.

Obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości.

Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności,

ale także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.

Za odśnieżanie chodników nie jest odpowiedzialna gmina. Obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielach przyległych nieruchomości.

Warto o tym pamiętać, jeśli chce się uniknąć mandatu.

 

kominiarz