Kompleksowe ubezpieczenia rolne chronią Ciebie jako rolnika, cały Twój dobytek i gospodarstwo rolne przez wszelkimi zdarzeniami losowymi.

oferta8Ubezpieczenie skierowane jest do rolników – osób fizycznych, którzy posiadają gospodarstwo rolne oraz budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.  Wyróżnić tu można ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne. Te pierwsze reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.)

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika, osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby w nim pracujące. Ubezpieczenie to chroni rolnika oraz osoby wymienione w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Drugim obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie budynków rolniczych,  od ognia i wszelkich zdarzeń losowych.

Ponadto można zawrzeć w ramach ubezpieczeń rolnych, dobrowolne ubezpieczenia rolnika, które obejmują:

  • zwierzęta w gospodarstwie
  • sprzęt rolniczy (Agro-casco)
  • pojazdy wolnobieżne, z wyjątkiem ciągników oraz przyczep ponieważ to podlega tradycyjnemu ubezpieczeniu OC komunikacyjnemu
  • materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),
  • ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne),
  • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.

Jeżeli masz gospodarstwo rolne i musisz je ubezpieczyć skontaktuj się z nami. Znajdziemy dla Ciebie najbardziej odpowiednie ubezpieczenie.

wiecej_informacji